Voorwaarden

 

Reparatievoorwaarden AAreparatie.

1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.
2. De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis de voorrijkosten, arbeidstijd/onderzoekkosten en de eventueel te gebruiken (klein)materialen (onderdelen). Dit alles is inclusief btw-. De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant of per PIN aan de monteur te worden betaald. Voor bedrijven en instellingen waar geen cash aanwezig kan zijn, is reparatie op rekening mogelijk met inachtneming van administratie kosten.
3. Op verzoek van klant geeft de monteur een prijsopgave. Reparaties tot €125.- worden zonder prijsopgave altijd uitgevoerd.
4. Als bij onderzoek blijkt dat de reparatiekosten hoger zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
5. De klant kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden zodanig gemonteerd dat het apparaat weer een geheel is. De klant betaalt dan alleen de voorrijkosten en de onderzoekskosten. Indien het apparaat volledig gemonteerd moet worden betaalt u het gangbare uurtarief.
6. Indien voor reparatie onderdelen besteld moeten worden, zal de reparateur geen extra voorrijkosten in rekening brengen voor het 2e bezoek.
7. Bij "second opinion" zijn de onderzoekkosten niet van toepassing maar geld het normale tarief.
8. Een reparatie zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan de klant meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.
9. De reparateur is aansprakelijk voor diefstal, verlies en uiterlijk zichtbare schade aan de apparaten welke worden meegenomen voor reparatie, alsmede voor verlies van toebehoren en accessoires.
10. Na reparatie ontvangt de klant een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.
11. De reparateur geeft na een voltooide reparatie van een apparaat jonger dan 15 jaar een garantie van drie maanden op de uitgevoerde reparatie en de daarbij gebruikte onderdelen (tenzij anders vermeld op de bon). Deze garantie geld alleen indien de factuur is voldaan. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem, water, of vochtschade en het verwijderen van voorwerpen in de wasautomaat wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
12. Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur deze kosteloos herstellen.
13. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
14. Besluit de klant af te zien van opnieuw repareren, dan wordt alleen een restitutie gedaan van in de eerste reparatie vervangen onderdelen (incl. btw). Hiermede worden deze onderdelen weer eigendom van de reparateur en zullen dan weer uit het apparaat worden verwijderd.
15. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant berekend.
16. Na een hernieuwde reparatie begint in het artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.
17. Na onderzoek c.q. reparatie van het aangemelde apparaat, dient de klant de rekening direct aan de monteur te voldoen zoals beschreven in 2.
18. Bij betaling via factuur (Alleen met toestemming van AAreparatie vooraf) worden administratiekosten in rekening gebracht.
19. Het apparaat dient zodanig opgesteld dat de monteur zijn werkzaamheden kan verrichten, de klant moet zelf maatregelen nemen indien de kans op beschadigingen aan het apparaat of de omgeving van het te repareren apparaat aannemelijk is.
20. Indien de klant niet thuis is of de bel niet hoort en de afspraak niet uiterlijk de vorige werkdag heeft afgebeld zullen de onderzoekkosten berekend worden.
21. Apparaten ouder dan 15 jaar worden gerepareerd zonder de standaard 3 maanden garantie tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dit op de werkbon schriftelijk vermeld staat.
22. Bij reparatie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen.
23. Indien er 2 apparaten ter reparatie aangeboden worden zal maar 1x voorrijkosten worden verrekend, bij meer apparaten betaald u 2x voorrijkosten indien de monteur voor een of meerdere apparaten u nogmaals moet bezoeken. Per apparaat wordt minimaal 30 minuten arbeid in rekening gebracht of de onderzoekkosten indien deze vervangen moet worden.


5 jaar geen voorrijden voorwaarden;

1. Uitsluitend voor huishoudelijk/particulier gebruik, hierop geen uitzonderingen.
2. Alleen wanneer apparaat door AAreparatie gerepareerd wordt, wij betalen geen rekeningen van derde.
3. Uitgezonderd zijn defecte door invloed van buitenaf zoals voorwerpen in kuip/trommel en of pomp/slang, ook defecten veroorzaakt door geweld van buitenaf zijn uitgezonderd.
4. Indien de monteur niemand thuis treft worden er wel voorrijkosten in rekening gebracht bij het volgende bezoek.